Danmarks største producent af trykimprægneret træ

Frøslev er Danmarks største producent af NTR trykimprægneret træ. Vi imprægnerer på egne anlæg under strenge kontrollerede og miljømæssig forsvarlige forhold.

Trykimprægneret træ, er træ, der har været gennem en imprægneringsproces. Formålet med anvendelse af træbeskyttelsesmidler ved trykimprægnering af træ er at beskytte træet mod mikrobiel nedbrydning ved råd, svampeangreb, insektangreb samt forlænge træets naturlige holdbarhed.

NTR trykimprægneret træ, er træ, der er imprægneret efter Nordisk Træbeskyttelsesråd standarder, og er fri for krom og arsen.

Fremstilling

Imprægnering helt ind til kernen

Beskyttelsen ved trykimprægnering består i, at træbeskyttelsesmidler, som indeholder aktive stoffer mod råd, svampe og evt. insekter, presses ind i træet. Ved imprægnering opnås en dyb og fuld indtrængning i splintveddet, der herved opnår en bedre beskyttelse mod biologisk nedbrydning end f.eks. fyrrekernens naturlige beskyttelse og holdbarhed.

Det er den mest porøse del af træet, splintveddet, der mættes med imprægneringsvæske og opnår beskyttelse mod de biologiske organismer. Kerneved gennemtrænges normalt ikke ved imprægnering, da strukturen og kernens tæthed og indhold af harpiks og kernestoffer ikke tillader indtrængning af imprægneringsmidlerne.

Trykimprægneringen foregår i lukkede tankanlæg. Før træet imprægneres sikres det, at træet er sundt (dvs. det er fri for svamp og mikroorganismer). Ligeledes skal træet være fri for bark, tørret samt bearbejdet til den ønskede profil.

Træet placeres i tanken og ved hjælp af vakuum trækkes fugt og luft ud. Herefter fyldes tanken med imprægneringsvæske, og aktivstofferne presses ind i træet under tryk. Efter endt proces åbnes tryktanken og overskydende væske drypper af. Al væske opsamles og genanvendes. Før træet kan leveres ud til kunden skal træet fiksere i 48 timer, således det ikke drypper mere.

Miljøstyrelsen stiller krav om at dansk trykimprægneret træ skal være fikseret inden udlevering og at træet er strølagt. Der er ikke krav til importeret træ. Det kan i princippet leveres u-fikseret, vådt og uden strølægning hvilket kan indebære en arbejdsmiljømæssig risiko.

Ekstern kvalitetskontrol

Hos Frøslev anvender vi kun imprægneringsmidler, der er risikovurderet og godkendt af Miljøstyrelsen. Det giver sikkerhed for både holdbarhed og miljø. Dansk Imprægneringskontrol, en ekstern kvalitetskontrol, sikrer sammen med vores interne kontrol, kvaliteten af vores proces og produkter.

God kvalitet

Man genkender god kvalitet af imprægneret træ ved at se, at væsken er trængt helt ind til kernen. Såfremt træet kun er dyppet i imprægneringsvæske, vil det kun være trængt få mm ind i træet. For at være sikker på at kvaliteten er i orden bør man sikre sig, at træet er produceret i Danmark samt imprægneret iht. NTR standarderne. Så er kvaliteten i orden. 

varianter & mærkning

Grøn eller brun

De fleste forbinder trykimprægneret træ med en grønlig farve. Faven stammer fra kobberet i imprægneringsvæsken. Med tiden vil den grønne farve fortage sig.

Det er dog også muligt at trykimprægnere træ, så det bliver brunt i stedet for grønt. Processen er den samme, blot er væsken brun. Det giver træet en varm brun farve. Brunimprægnering overholder præcis, som almindelig grønimprægnering, NTR standarderne, og det gælder træ til alle de formål, hvor trykimprægnering anvendes.

Brunimprægneret træ har samme holdbarhed som traditionelt trykimprægneret træ, men med en varm, gylden farve. Vær opmærksom på, at den brune farve kan variere. 

Læs også: Fakta om brunimprægneret træ

Den smukke brune farve bør behandles med en træolie, hvis farven skal bevares. Det giver træet en dybere glød, træet bevarer den brune farve længere, det bliver vandafvisende og dermed lettere at rengøre og mindre modtagelig for overfladegroninger.

Det skal understreges, at både grøn- og brunimprægneret træ ikke er at betragte som overfladebehandlet / malet, dvs. at farven med tiden vil patinere og blive mere grå.

 

 

NTR-Mærkning

Hos Frøslev imprægnerer vi efter NTR standarderne - du finder derfor NTR symbolet på vores træ. NTR (Nordisk Træbeskyttelses Råd) er en frivillig mærkningsordning og et fælles samarbejde i Norden og er din garanti for at træet er imprægneret med et middel, der er godkendt i Norden.

Ordningen dækker samtidig over en NTR-klassificering i imprægneringsklasser, der er fastlagt af NTR. Klasserne overholder gældende EN/DS standarder. Når træet NTR mærkes med efterfølgende DK-landekode betyder det, at træet er imprægneret med et middel, der er godkendt i Danmark.

Imprægneringsklasser

 • NTR klasse A: Imprægneret træ til anvendelse i og tæt ved jord, i ferskvand (søer mv.), til udbedring efter svampeangreb og til konstruktioner, hvor der kan være sikkerhedsrisiko.
 • NTR klasse AB: Imprægneret træ til beklædninger og hegn uden jordkontakt
 • NTR klasse GRAN: imprægneret gran til beklædninger, der skal males, samt til hegnsformål, der overfladebehandles (imprægneringen fungerer som grunder mod råd og svamp).
 • NTR klasse M: Produktet er desværre udgået.

miljø - fri for krom og arsen

Trykimprægneret træ har ikke altid haft det bedste omdømme hvad angår miljømæssig belastning. Dette skyldes bl.a. behandlingen af jernbanesvæller og telefonpæle, der har været imprægneret med andre kemiske stoffer, end der anvendes i dag. Det blev således anset som miljøfarligt affald.

Sådan ser det heldigvis ikke ud i dag!

Tidligere har der bl.a. været anvendt kreosot, arsen og krom i imprægneret træ - dette er IKKE længere tilfældet for dansk imprægneret træ. 

Det er forbudt at anvende arsen til imprægneret træ i Danmark. Et forbud der trådte i kraft helt tilbage i 1997. Og krom er over tid blevet udfaset og erstattet af kobber.

I dag anvendes kobber og en række organiske stoffer (fungicider) til imprægnering i Danmark, hvor kobberindholdet ligger mellem 0,1-0,2 % af træets vægt. Kobberforbindelser udløser først en klassificering som farligt affald med hensyn til sundhedsfare, når koncentrationen er højere end enten 20 % eller 25 %. Den grønne eller grå/grønne farve på trykimprægneret træ stammer fra kobberet. Dansk imprægneret træ er således IKKE klassificeret som farligt affald jf. Miljøstyrelsen.

Dette gælder således også for alt træ trykimprægneret hos Frøslev. Hvor træet desuden er enten FSC® eller PEFC TM certificeret. 

HUSK dog altid at...

 • Imprægneret træ må ikke anvendes i brændeovne eller havebål.
 • Bortskaffe trykimprægneret træ under ordnede forhold.
 • Ved bortskaffelse af trykimprægneret træ - følg affaldshåndtering jf. kommunens anvisninger.

20 års garanti

FT Premium er din holdbarhedsgaranti på trykimprægneret træ fra Frøslev.

Hos Frøslev ser vi os forpligtet til at sørge for, at byggecentrene og forbrugerne bliver korrekt informeret omkring trykimprægnering og får leveret den absolut bedst kvalitet af trykimprægnerede træ.

Vi tilbyder derfor en 20 års holdbarhedsgaranti på en produktvifte vi kalder FT Premium. Vores velforankrede leverandørnetværk og egenproduktion i Danmark tilsikrer, at vi kan understrege træets kvalitet i form af denne garanti.

FT Premium omfatter en stor del af Frøslevs sortiment indenfor fyrretræ, der er trykimprægneret efter NTR kl. A og NTR kl. AB-standarder, herunder bl.a. Frøslev Systemhegn, stolper, terrassebrædder og facadebeklædning. FT Premium er blevet tilbudt til Danmarks byggecentre som en tillægsordning, hvor interessen har været stor og de første aftaler allerede er indgået.

FT Premium Garantibestemmeler >

FT Systemhegn Garantibestemmelser >

Udfyld garantikuponen og få registreret dit FT Premium produkt hos Frøslev

FT Premium Garantiregistrering >

vedligeholdelse

Træ er et levende materiale, der vil påvirkes af vind og vejr. Ved løbende vedligeholdelse forlænger man træets levetid. Husk at sikre, at det trykimprægnerede træ er helt tørt, før det overfladebehandles.

Som udgangspunkt skal træet monteres korrekt - ved Frøslev Systemhegn følges eksempelvis monteringsvejledningen.

Ønsker man at bevare den brune nuance ved brunimprægneret træ, skal det løbende plejes med farvet træbeskyttelse.

Produkterne skal være monteret, indbygget og behandlet iht. vores på købstidspunktet gældende vejledning, hvilket bl.a. omfatter:

 

Tilpassede brædder/tømmer (savede, forarbejdede eller andet), skal efterbehandles med et egnet grundingsmiddel på snitflader (som fx GORI Transparent Grunder 11 som er en vandbaseret grunder).

Træ som monteres på særligt udsatte steder, skal beskyttes konstruktivt mod påvirkninger fra vejrliget, fx:

 • Lodrette monterede stolper skal afdækkes med “stolpehat”/afdækning.
 • Lodrette stolper skal altid monteres med den afkortede ende opad.
 • Med udhæng fra tag eller øvrig konstruktion.
 • Der skal tilsikres nødvendig afvanding / dræn omkring/under stolperne som sikrer, at vandet kan ledes væk fra stolpen (ved lerjord/kalklag m.m.).
 • Træ, der er imprægneret efter NTR kl. AB skal monteres minimum 20 cm fra jordoverfladen, og vi anbefaler endvidere at forsegle underkanten mod jordoverflade, græs eller anden beplantning.
 • For øvrige forhold henviser vi til anvisninger fra Træbranchens Oplysningsråd Træinformation
Georg Haase Lauridsen
Kvalitets- & Certificeringskoordinator
Tlf: +45 74 67 06 00
ghl@froeslev.dk
Trykimprægneret træ

Læs mere om Dansk TræBeskyttelse DTB, der er en brancheforening for kemisk træbeskyttelse i Danmark, samt Nordisk Træbeskyttelsesråd NTR, som DTB er en del af.

Få yderligere viden omkring trykimprægneret træ på siden tryktræ.dk - her kan du bl.a. tage træ-testen, finde trykguide og læse 'Den lille grønne', der indeholder vigtig viden om trykimprægneret træ.

Garantibestemmelser FT Premium
20 års garanti på Frøslev Systemhegn

Vi giver 20 års holdbarhedsgaranti på alle træ-dele i Frøslev Systemhegn.

Vi trykimprægnerer selv vores træ efter NTR standarderne, og vi imprægnerer helt ind til kernen af træet. Derfor tør vi godt give 20 års garanti.

Læs garantibetingelserne nedenfor.