BRANDBESKYTTET TRÆBEKLÆDNING

Frøslev tilbyder brandimprægneret træ, hvor der ikke er behov for overfladebehandling – Frøslev FRX samt Frøslev FlameBarrier: brandmalet beklædning i alle dækkende farver.

Som noget nyt kan Frøslev nu tilbyde både brandimprægneret træ uden behov for overfladebehandling og løsninger som kan overfladebehandles. 

Løsningerne er godkendt i henhold til EN16755 EXT og produktionen er omfattet af den lovpligtige certificeringsordning i henhold til Byggevareforordningen og EN14915.

Frøslev Brandbeskyttet træbeklædning

Frøslev FRX brandimprægnering

Frøslev brandimprægnering er brandhæmmet træ til udvendig beklædning. Brandimprægneringen foretages på profiler til tæt samling samt dobbeltlamelprofil 6255P. Brandimprægneringen er ikke-hygroskopisk og er i EU brandklasse B-s1, d0 eller B-s2, d0 afhængig af træart. 

Produkterne er godkendt i henhold til EN16755 EXT uden krav om overfladebehandling og vedligeholdelse. Produktionen er omfattet lovpligtig tredjepartskontrol og der findes ydeevnedeklaration og ydeevnekonstanscertifikat.

Brandbeskyttelsen er vandfast og opløses ikke af regnvand eller nedbrydes af solens UV-lys. Midlet er ikke synligt på træets overflade, dog kan der for brandimprægneret ThermoWood, fyr opleves afsmitning på tilstødende bygningsdele. Dette bør observeres i designfasen.

Brandimprægneringen er uden vedligeholdelseskrav. Dette giver træet mulighed for at ældes naturligt, hvilket giver træet dets unikke udseende.

Processen

Træet gennemgår efter tørring og profilering en vakuum-trykimprægneringsproces med brandbeskyttelse. 

I imprægneringsprocessen presses brandimprægneringsmidlet ind i cellestrukturen. Træet tørres herefter tilbage til korrekt fugtindhold. Træet er nu brandhæmmet på alle sider og klar til brug.

Funktionsbeskrivelse

Det grundlæggende princip er, at træet ikke må bidrage til en eventuel brand og kun tilføre minimalt med energi og røgudvikling.

Træet kan ikke gøres ubrandbart, men ved en brand reduceres indbrændingen og brandspredningen på overfladen af træet kraftigt, når brandimprægneringsmidlet aktiveres via den varme, der opstår ved branden. Den kædereaktion, der starter i brandbeskyttelsesmidlet, danner dels vanddamp, som sænker temperaturen på overfladen, dels kuldioxid, som fortynder de brandbare gasser, der opstår. Resultatet er, at træet kun forkulles og dermed ikke bidrager til brandspredning og væsentlig røgudvikling. Det dannede kul-lag har yderligere den funktion, at det isolerer det bagvedliggende træ mod varmepåvirkning.

Miljø

Brandbeskyttelsesmidlet er ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller farligt for miljøet. 

Efterbehandling

Produktet kan ikke males og godkendelsen bortfalder ved anvendelse af ikke certificerede løsninger. Her tilbyder Frøslev andre løsninger, se nedenfor.

Man kan i begrænset omgang bore huller i og afkorte træet uden at dette påvirker brandbeskyttelsesegenskaberne.

Træarter

Vi brandimprægnerer følgende træarter:

 • Western red cedar / Cedertræ
 • ThermoWood / Frøslev Embla i fyr og gran
 • ThermoWood ask

 

Frøslev FlameBarrier

FlameBarrier er brandmalet træ til udvendig beklædning. Brandmaling foretages på granprofiler til tæt samling. Brandmalingen er en systembehandling som kan vedligeholdes og er i EU brandklasse B-s1,d0. Produktet er godkendt i henhold til EN16755 EXT

Produktionen er omfattet lovpligtig tredjepartskontrol og der findes ydeevnedeklaration og ydeevnekonstanscertifikat.

Brandbeskyttelsen ligger i et primer-lag og er beskyttet mod ældning af en top coat. Produktet kan tones i alle dækkende farver.

Der er op til 10 års interval mellem vedligeholdelsesbehandling; afhængigt af eksponering. Vedligeholdelsesvejledning foreligger.

Processen

Træet gennemgår efter tørring og profilering en overfladebehandling i et industrielt maleranlæg.

Træet tørres herefter tilbage til korrekt fugtindhold. Træet er nu brandhæmmet på alle sider og klar til brug.

Efterbehandling

Man kan i begrænset omgang bore huller i og afkorte træet uden at dette påvirker brandbeskyttelsesegenskaberne.

Produktet skal vedligeholdes efter vore anvisninger.

Træarter

Vi brandmaler følgende træarter:

 • Gran

Bliv klogere på brandklasser

Materiale:

 • A = Ubrandbart
 • B = Brandhæmmet
 • D = Ikke brandhæmmmet, ubehandlet

Røg: 

 • s1 = Meget begrænset røgudvikling
 • s2 = Begrænset røgudvikling
 • s3 = Intet krav til røgudvikling

Brændende dråber:

 • d0 = Ingen brændende dråber
 • d1 = Begrænset mængde dråber
 • d2 = Intet krav

Konstruktion:

 • Beklædning: Ex. beton / vindspærre K1 10, B-s1, d0
 • Regnskærm: klasse B-s1, d0

Frøslev FRX produkter:

 • Western red cedar, B-s1, d0
 • ThermoWood fyr og gran, B-s2,d0 (m/u indfarvning)
 • ThermoAsk, B-s2, d0 (m/u indfarvning)

Frøslev FlameBarrier produkter:

 • Gran, B-s1,d0 (alle farver)

Krav omkring brand

Krav omkring brand, du skal være opmærksom på, når du vil bygge

Mange tror fejlagtigt, at det er svært at bygge i træ, når talen falder på emnet brand. Men træ er faktisk, stik mod hvad mange tror, meget branddrøjt og opfører sig ofte bedre i en brand end eksempelvis stål. Rigtigt dimensioneret holder en trækonstruktion, eksempelvis en sportshal, sig længere stående end en tilsvarende hal lavet i stål.

Dette fordi stål relativt hurtigt varmes op og begynder at bøje. En trækonstruktion derimod, holder sin styrke langt længere og falder først sammen når der næsten ikke er mere træ tilbage - træet vil brænde, men ganske langsomt, kun mellem 0,6 og 0,8 mm/minut.

Før man går i gang

Tag stilling til:
 • Er det er en 'indvendig beklædning' eller en 'udvendig beklædning' 
 • Er man indenfor 20 % reglen (se forklaring nedenfor)
 • Er brandkravet: D-s2, d2 / [K1 10] D-s2,d2 eller B-s1, d0 / [K1 10] B-s1,d0 - eller et brand-adskillelseskrav eksempelvis klasse: 
  - R 30 - bærende, men ikke adskillende bygningsdel 
  - EI 30 - ikke bærende, men adskillende bygningsdel 
  - REI 30 - bærende og adskillende bygningsdel
Når man har tjekket disse tre punkter, er man klar til at beskrive, hvilke materialer der skal eller kan anvendes.

Reglerne i korte træk

Som reglerne er i dag, kan man bygge store bygninger i anvendelsesklasse 1-6, og beklæde dem med træ i op til 20% af facadearealet - kendt som 20 % reglen. Her er der intet andet krav til trædelen, andet end at den skal opfylde beklædningsklasse [K1 10] D-s2, d2. For korrekt profileret træ er dette ikke et problem, og træet vil uden ekstra behandling opfylde klasse [K1 10] D-s2, d0. (d0 er bedre end d2).

For bygninger med én etage gælder 20 % reglen ikke. Her må hele facaden udføres som klasse [K1 10] D-s2, d2 dvs. korrekt profileret træ med ventileret bagvedliggende hulrum.

For bygninger i anvendelsesklasse 1-6 med gulvhøjde indtil 22 m kan man faktisk også beklæde hele facaden med træ - så længe kravet om beklædning klasse [K1 10] B-s1, d0 er opfyldt. Det kan ske, ved at en træbeklædning er testet til at opfylde kravet til [K1 10] B-s1, d0. Det er dog ofte ikke praktisk muligt, da træbeklædning typisk skal udføres med bagvedliggende ventileret hulrum for at kunne tørre, og fordi der stilles krav om at den indvendige brand-adskillelsesvæg skal føres helt ud til den udvendige beklædning, hvilket i dette tilfælde heller ikke er praktisk muligt.

Derfor skal man se på sin vindspærre som facadens udvendige beklædning, og det er altså denne, der skal leve op til kravene for beklædning klasse [K1 10] B-s1, d0. Trædelen af facaden bliver dermed gjort til facadens regnskærm og her er kravet til materialet klasse B-s2, d0 - dette kan træ i sig selv ikke opnå, men det kan det, hvis det eksempelvis brandimprægneres. Denne løsning vil i mange tilfælde kræve godkendelse af en certificeret brandrådgiver.

Derud over kan der kompenseres på forskellig vis, ved at benytte automatiske sprinkleranlæg, og facadesprinkling.

Carsten Pedersen
Tilbudschef / Teamleder intern projektsalg
Tlf: +45 74 67 06 00
cp@froeslev.dk
Finn Dreier
Salg & teknisk support
Tlf: +45 74 67 06 00
fd@froeslev.dk
Frøslev brandimprægnering
 • DOP Ydeevnedeklaration
 • Drift og vedligehold
Vil du vide mere...

Vil du vide mere omkring brand og byggeri:

 • DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • TRÆ 78 fra Træinformation
 • Bygningsreglement 2018 - Vejledninger og bilag til kap. 5