Persondatapolitik

Brug af personoplysninger

Vi indsamler kun personoplysninger, som du selv har givet os ved registrering, kontaktformular, tilmelding til nyhedsbrev m.v. Her indsamles oplysninger om navn, virksomhed, adresse og e-mail. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysningerne bruges kun til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Personoplysningerne overføres ikke til tredjepart.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Frøslev Træ A/S, skal du rette henvendelse på info@froeslev.dk eller telefon 74 67 06 00. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang med krav om adgangskode, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi gemmer dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil personoplysningerne er indhentet.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelser mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Frøslev Træ A/S

Sidst opdateret: 23. maj 2018

POLITIK FOR DATAETIK I FRØSLEV

Introduktion

I Frøslev arbejdes der hele tiden på forbedring i kvaliteten af indsamlet data samt brugen af data. Dataetik i FRØSLEV betyder, at vores kunder, leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere kan være trygge ved vores håndtering af deres personlige såvel som forretningsmæssige data. 

Formål

Denne politik har til formål at beskrive Frøslevs dataetiske principper som danner rammeværket for virksomhedens behandling af data og det dataetiske vurderingsgrundlag.

Scope

Politikken gælder for alle behandlinger af data i Frøslev koncernen. Yderligere gælder politikken for behandlingen af data hos samarbejdspartnere, hvor Frøslev har en indflydelse på selve databehandlingen. 

Dataetiske principper

Nedenstående principper udgør grundlaget for Frøslevs ansvarlige behandling af data og supplere de sikkerhedsmæssige og persondataretlige tiltag vi i forvejen efterlever i vores GDPR-politikker og retningslinjer:

Forpligtelse til dataetik

Det er ledelsens opgave at udpege en ansvarlig for dataetik. Ledelsen skal gå forrest og sikrer sig, at principperne bliver integreret og kommunikeret i det daglige arbejde.

Tryghed for medarbejderne

I Frøslev er sikkerhed en af vores kerneværdier, og derfor er medarbejdernes tryghed og sikkerhed en af de vigtigste punkter på dagsordenen. Virksomheden er som databehandler forpligtet til at foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ift. persondata, hvorfor der er investeret i et GDPR-compliance software – ComplyCloud. Politikker er tilgængelig for alle medarbejder via deres Relesys-/FRØSLEV-app.

Udvælgelse af samarbejdspartnere

Fra et IT-mæssigt perspektiv skal organisationen sikrer sig, at tredjeparter og samarbejdspartnere behandler virksomhedens data i god tro. Det er ledelsens og IT-afdelingens ansvar at sikre sig, at virksomhedens databehandler kan fremlægge en databehandleraftale som skal godkendes af ledelsen og den dataansvarlige.

Frøslevs ansvar

Frøslev behandler, i visse situationer, forretningsmæssige data for kunder og leverandører, og FRØSLEV bærer derfor et ansvar i at sikre sig, at medarbejdere behandler disse data med god tro og under ingen omstændigheder misbruger interessenters følsomme data. 

Revision

Denne politik gennemgås og godkendes mindst én gang årligt af virksomhedens ledelse. Compliance med politikken vurderes ud fra ledelsesgodkendte kontroller.

Kontroller

Der bliver årligt gennemgået følgende kontroller:

  1. Forefindes der, indenfor det seneste år, en ledelsesgodkendt dataetisk politik?
  2. Har den dataansvarlige gennemført dataetiske vurderinger og er disse vurderinger dokumenteret?
  3. Er der et konkret afgrænset formål med alle behandlinger?
  4. Videregives personoplysninger uden hjemmel eller uden dataetisk vurdering?
  5. Er det vurderet om de registrerede kan gives mere kontrol med de behandlinger der foretages?
  6. Er det vurderet om der er utilsigtede konsekvenser ved behandlingen?
  7. Resulterer behandlingen i begrænsning af de registreredes rettigheder?
  8. Er de dataetiske principper indarbejdet i virksomhedens privacy by design procedurer?
  9. Er medarbejderne informeret om principperne i den dataetiske politik?

 Spørgsmål vedrørende denne politik kan rettes til hr@froeslev.dk